Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk reglement. Wijziging 25 Mrt 2024.       

Oprichting

 • De vereniging Trimgroep Ooster Park is opgericht op 7 januari 2010.
 • De statuten werden opgemaakt door notaris T.A.M. Jansen en liggen ter inzage bij het bestuur. 
 • Het trimseizoen loopt van medio september tot eind maart/begin april.
 • Het trimmen geschiedt, in beginsel, vanuit de kantine van de Rowdies, gevestigd aan de Oosterparkweg 7 te Ridderkerk.
 • De trimtijden zijn op zondag van 09.30 uur tot 11.00 uur.

Bestuur

 • Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door N.Blair, als voorzitter            
 • C.Schonenberg als secretaris
 • J.C.Bisdom als penningmeester.
 • Het bestuur is benoemd voor de periode van 7-1-2010 tot 7-1-2013.
 • Bestuurders kunnen zich herkiesbaar stellen.
 • Het bestuur wordt, na 7-1-2013, telkens voor 2 jaar (her-)gekozen
 • Bestuursbesluiten worden unaniem genomen.
 • In geval van verschil van mening, wordt dit voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.
 • De voorzitter zorgt voor de nodige vergaderingen en leidt alle vergaderingen.
 • Bij ontstentenis van de voorzitter is de secretaris de vervangend voorzitter.
 • De secretaris/penningmeester voert de administratie van de vereniging.
 • Hij is, als secretaris, belast met het notuleren van de vergaderingen, het tijdig doen toekomen van de agenda en de notulen aan de leden, het bijhouden van het ledenbestand, het voeren van correspondentie en het houden van, voor de vereniging van belang zijnde, stukken.
 • Als penningmeester is hij belast met het bijhouden van de boekhouding, het innen van contributies en andere gelden en de betalingen van de vereniging.
 • De penningmeester geeft de kascommissie inzage in en inlichtingen over de boekhouding.

Lidmaatschap

 • Ieder seizoen bepaalt het bestuur het toe te laten aantal leden.
 • Men kan lid worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk.
 • Nieuwe leden kunnen ook gedurende het seizoen worden toegelaten.                        
 • Zij dienen de volledige seizoenscontributie te betalen en kunnen, na aanvang van het lidmaatschap, geen aanspraken maken op eerder uitgegeven zaken.
 • Iedereen mag, in overleg met het bestuur, ter kennismaking, gratis, 2 of 3 trainingen meedoen.
 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar, door royement of door overlijden.
 • Een besluit tot royement wordt door het bestuur genomen op grond van het feit dat, een lid de op hem rustende verplichtingen, krachtens Statuten of Huishoudelijk Reglement, niet nakomt, de goede naam van de vereniging schaadt of als om andere redenen de voortzetting van het lidmaatschap niet gewenst is.
 • Een royement gaat in op de dag dat het bestuur het royement uitspreekt.
 • Een lid kan, ingeval van royement, binnen een maand na aanzegging van het royement, in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.

Trainers

 • Trainers en reservetrainers worden aangesteld door het bestuur.

Financiën

 • Het beheer van de gelden en bezittingen van de vereniging berust bij het bestuur.
 • Alle leden betalen de vereiste contributie.
 • Ook bestuurders en trainers betalen de vereiste contributie.
 • De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.
 • De contributie dient voor 1 november te zijn betaald.
 • Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 • De geïnde contributie, de opbrengsten uit reclame-uitingen, gelden uit sponsoring en bezittingen, zullen ten goede komen van evenementen en acties ten behoeve van de leden, als collectief. 
 • In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken. Daarbij moet worden gedacht aan attenties voor een zieke, bij geboorte of gebeurtenissen van gelijke strekking.

Commissies

 • Het bestuur kan zich voor diverse taken laten bijstaan door een commissie.
 • Een commissie wordt gevormd door leden. Het bestuur heeft altijd toegang tot de vergadering van een commissie.
 • De kascommissie controleert het bestuur op de financiën en doet verslag aan de Algemene Vergadering.
 • De kascommissie bestaat uit 2 leden.

Algemene Vergadering

 • De Algemene Vergadering vindt 1 maal per boekjaar plaats.
 • In het belang van de vereniging kan het bestuur meer Algemene Vergaderingen bijeenroepen.
 • Indien minstens 10 leden een Bijzondere Vergadering bijeen willen roepen, dan geven zij hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur is dan gehouden om, binnen redelijke termijn, na die kennisgeving, een Algemene Vergadering bijeen te roepen.
 • Datum, plaats en tijdstip worden vastgesteld door het bestuur.
 • De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle leden.
 • De secretaris/penningmeester roept alle leden tijdig op voor de vergadering en voorziet hen van de nodige stukken.
 • De secretaris/penningmeester geeft verslag over het afgelopen jaar.
 • Uit de leden van de Algemene Vergadering wordt een kascommissie, van minimaal 2 leden, benoemd.

Aansprakelijkheid

 • Ieder lid neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten van TOP-2000.
 • Eventuele aansprakelijkheid van bestuurders en/of trainers wordt gedekt door een door de gemeente Ridderkerk afgesloten vrijwilligerspakket van aansprakelijkheidsverzekeringen ten behoeve van vrijwilligers. 
 • Relatienummer 29830815, pakketnummer 200929830815.

Slotbepalingen

 • In alle gevallen waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 • Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts door de Algemene Vergadering, met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen, worden genomen.

Ridderkerk, 25 maart 2024.

Het bestuur:

N.Blair, voorzitter. C.Schonenberg, secretaris. J.C.Bisdom,penningmeester.